OBIECTIVUL PROIECTULUI

Obiectivul proiectului il reprezinta promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor prin acordarea de suport specializat pentru sustinerea infiintarii de intreprinderi sustenabile in zona urbana a Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia cu profil non-agricol, in baza subventionarii a 46 planuri de afaceri. Proiectul urmareste crearea de 92 noi locuri de munca generate de infiintare a 46 noi afaceri, corespunzand astfel Axei prioritare 3 ”Locuri de munca pentru toti”, participa la atingerea Prioritatii de investitii 8.iii „Activitati independente,antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare” si contribuie la indeplinirea Obiectivului specific 3.7 „Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana”

Beneficiarul proiectului: MEDILINE EXIM SRL
Durata proiectului: 36 luni
Data inceperii proiectului: 03.01.2018

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea gradului de ocupare prin sustinerea antreprenoriatului in Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia prin masuri de formare antreprenoriala pentru 380 persoane, sustinerea infiintarii si dezvoltarii a 46 noi intreprinderi in domeniul non agricol in mediul urban, crearea de 92 noi locuri de munca durabile si de calitate, promovarea culturii si spiritului antreprenorial ca alternativa viabila de ocupare. Proiectul asigura sustinerea dezvoltarii regionale durabile prin infiintarea de 46 intreprinderi sustenabile la nivelul carora se vor crea minim 92 locuri de munca, prin aplicarea principiului egalitatii de sanse, nediscriminarii, facilitand accesul la activitatile proiectului a tuturor categoriilor de grup tinta eligibile, inclusiv a celor defavorizate, respectiv someri, persoane inactive, persoane de etinie roma, persoane cu dizabilitati, persoane din mediul rural. Pentru a promova independenta economica a femeilor prin antreprenoriatsi a se asigura egalitatea de sanse intre femei si barbati, 50% dintre grupul tinta selectat pentru a participa la cursurile de formare antreprenoriala vor fi FEMEI. Prin obiectivele si activitatile prevazute, proiectul isi propune o serie de obiective operationale care vor genera urmatoarele efecte apreciate ca fiind cu impact pozitiv, pe termen lung,atat la nivelul grupului tinta cat si la nivel regional, determinand:
 • dezvoltarea unei societati competitive,bazate pe cunoastere la nivelul Regiunii Sud Muntenia;
 • cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei la nivelul Regiunii Sud Muntenia;
 • promovarea unei cresteri economice competitive si stimularea activitatii economice in mediul urban din Regiunea Sud Muntenia;
 • cresterea gradului de ocupare si reducerea somajului in Regiunea Sud Muntenia, prin crearea de locuri de munca;
 • Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei ca parte integranta a dezvoltarii echilibrate si coeziune sociala prin asigurarea oportunitatilor de angajare;
 • Promovarea si sustinerea dezvoltarii culturii antreprenoriale, premisa a dezvoltarii de noi afaceri;
 • Dezvoltare economica regionala, cresterea prosperitatii si a nivelului de trai.
 • Prin sistemul integrat de masuri de interventie, proiectul va genera petermen lung dezvoltare durabila locala pentru 380 persoane din Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia;
 • consolidarea increderii in fortele proprii si incurajarea gandirii pozitive, avand la dispozitie instrumente suport pe parcursul actiunilor intreprinse.


 • OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

  Proiectul contribuie la realizare aurmatoarelor obiective specifice:
  1. Promovarea culturii antreprenoriale si cresterea gradului de informare si constientizare a beneficiilor antreprenoriatului,ca alternativa viabila de ocupare, la nivelul Regiunii Sud Muntenia.
  2. Dezvoltarea competentelor si abilitatilor antreprenoriale pentru 380 participanti din Regiunea Sud Muntenia prin organizarea de programe de formare antreprenoriala autorizate ANC.
  3. Sprijinirea infiintarii,dezvoltarii si monitorizarii a 46 de noi afaceri in domenii non agricole, in zona urbana din Regiunea Sud Muntenia.  PROIECT ROMANIA START UP PLUS – Regiunea Sud Muntenia

  (Orasele din Judetele Arges, Prahova, Dambovita, Calarasi, Ialomita, Teleorman si Giurgiu)

  În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, grupul țintă este format din persoane fizice (de ex., șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a. intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
  b. își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în Regiunea Sud-Muntenia.
  c. își au reședința sau domiciliul în regiunea în care se implementează proiectul.( Sud Muntenia)

  În cadrul fiecărei întreprinderi înființate în cadrul prezentului apel de proiecte vor fi create câte minimum 2 locuri de muncă.
  Fiecare membru al grupului țintă va putea participa la cursurile de formare antreprenorială.


  PROIECT ROMANIA START UP PLUS – PLANURI DE AFACERE

  Planurile de afaceri supuse procesului de selecție vor include minimum următoarele elemente:
  a) descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activități, rezultate, indicatori);
  b) analiza SWOT a afacerii;
  c) schema organizatorică și politica de resurse umane;
  d) descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii;
  e) analiza pieței de desfacere și a concurenței;
  f) strategia de marketing;
  g) proiecții financiare privind afacerea.

  Valoarea maximă acordată pentru planurile aprobate este de 40.000 euro/ plan de afaceri, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și se acordă numai întreprinderilor înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri sunt aprobate.
  Ajutorul de minimis se va acorda în două tranșe, după cum urmează:
  a. O tranșăinițială de maximum 75% din valoareaajutorului de minimis, așa cum a fostacestaaprobatpebazaplanului de afacerișiprevăzutîncontractul de subvențieîncheiat.
  b. O tranșăfinalăreprezentânddiferențapână la valoareatotală a ajutorului de minimis, dupăcebeneficiarulajutorului de minimis face dovadacă a realizat din activitateacurentă, întermenul de 12 luniaferentetapei a II-a, veniturireprezentând minimum 30% din valoareatranșeiinițiale. Încazulîn care acesttermen nu esterespectat, tranșafinală nu se maiacordă.

  După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de minimum 18 luni.
  Proiectul vizeaza promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate prin acordarea de suport specializat pentru sustinerea infiintarii de intreprinderi sustenabile in zona urbana a Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia, cu profil non-agricol, in baza subventionarii a 46 planuri de afaceri dintre care minim 10% vor propune masuri ce vor promova concret dezvoltarea durabila prin dezvoltarea unor produse,tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltarii durabile, minim 10% vor propune masuri ce vor promova concret sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor, minim 10% vor propune masuri ce vor promova concret inovarea sociala, minim 25% vor propune masuri ce vor promova concret utilizarea si calitatea TIC prin implementarea unor solutii TIC in procesul de productie/ furnizare de bunuri, prestare de servicii si/sau executie de lucrari, minim 10% vor propune masuri ce vor promova concret consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si/sau a inovarii.

  CONDITII DE INSCRIERE A GRUPULUI TINTA


  ✔ Are o vasta de peste 18 ani, minim 12 clase, cu domiciliul/resedinta în regiunea Sud Muntenia(jud. Calarasi, Arges, Dambovita, Teleorman, Ialomita, Prahova, Giurgiu) in care se implementeaza proiectul;
  ✔ Persoanele cu varsta între 18 – 24 ani trebuie sa fie inscrisi la o forma de învatamant sau sa aiba un loc de munca;
  ✔ Persoana intentioneaza sa isi deschida o afacere proprie nonagricola in zona urbana;
  ✔ Nu beneficiaza de finantare prin alte proiecte finantate prin POCU care vizeazaacelasi tip de activitati ca proiectul de fata;
  ✔ Se vor solicita documente suport ce vor proba indeplinirea criteriile de eligibilitate: copie CI,Copie Certificat nastere si casatorie (daca este cazul),Copie diploma ultima forma de scolarizare absolvita( diploma bacalaureat sau adeverinta de la liceu ca au terminat 12 clase).Pentru persoane cu varsta între 18 – 24 ani in plus fata de documentele de mai sus: Adeverinta ca este inscris la post-liceala sau la facultate sau Copie contract de munca( Adeverinta de la locul de munca ca esteangajat).

  IMPORTANT!
  ❌ În calitatea lor de administratori ai schemelor de antreprenoriat, nici solicitanții, nici partenerii acestora din proiect nu pot încheia contracte de prestări servicii, furnizare de bunuri sau execuție de lucrări cu beneficiarii ajutorului de minimis în cadrul aceluiași proiect.
  ❌ Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție.


  ANUNTURI